TONKA LOGOTYPE - 2009 RE-DESIGN < PREVIOUS | NEXT >